Yanlış Tedavi

Tıbbi uygulamadan kaynaklı hizmette bulunan hekim ve diğer sağlık personellerinin sebebiyet vermiş oldukları bedeni zararlar ve ölüm gibi sonuçlanan olaylar karşısındaki sorumluluklarını düzenleyen maddi ve manevi tazmin yükümlülüğü doğuran davalardır. 

Halk arasında yanlış tedavi olarak bilinen ‘Malpraktis’ kavramı tıbbi uygulamayı yapan sağlık personelinin modern tıbbın kabul ettiği tedavi metotlarına, tekniklerine aykırı hatalı tedavi uygulaması veya tıbbi ihmali neticesinde hastanın gerek maddi gerek manevi zarara uğraması durumudur.

Hastanın ya da sağlık personelinin elinde olmadan istenmeyen gelişmeler olarak tarif edilen komplikasyonların var olması halinde sağlık personellerine izafe edilecek kusur bulunmadığından malpraktis davası açılamamaktadır. Ancak sağlık personelinin tıbbi uygulamadaki kusurlu hareketi  ile hastada bir zarar meydana gelir ise ya da komplikasyon  zamanında fark edilmez, fark edilmesine rağmen gerekli önlemler alınmaz, fark edilip önlem alınmasına rağmen bu önlemler yerleşmiş standart tıbbi girişim olarak değerlendirilmez ise malpraktisten söz edilir.

Yapılan uygulamanın komplikasyon sonucu ya da hizmet kusuru sonucu olup olmadığının tespiti  ancak alanında uzman bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporlarından anlaşılmaktadır.

Diğer bir husus ise hekim ile hasta ilişkisinin temeli olan teşhis ve tedavi sözleşmesinden doğan bir yükümlülük olan aydınlatma, hekimin vereceği bilgilerle hastanın, uygulanması düşünülen tıbbi teşhis ve tedavi üzerinde serbestçe karar verebilecek duruma getirilmesidir. Bu nedenle hekim hastasını tedavi ederken hastayı bilgilendirmek ve uygulayacağı tedavi hususunda hastanın aydınlatılmış rızasını almak zorundadır.(İstisnai haller hariç)

Sağlık personeli, hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak ve uygun tedavi yöntemlerini hastaya uygulamak zorundadır. Sağlık personellerinin buna aykırı davranışı malpraktis olarak değerlendirilir.

Dava açısından ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için sizlere bilimsel görüş ve mütalaa raporları ile destek ve hizmet sağlamaktayız.